Regulamin usługi

 

 

REGULAMIN

Regulamin usług serwisu Biuro Ekspertyz Technicznych inż. Marcin Czapla

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług związanych z oceną stanu technicznego pojazdu  dostępnych za pośrednictwem serwisu www.rzeczoznawca-katowice.pl

2. Administratorem serwisu jest Marcin Czapla prowadzący działalność gospodarczą Biuro Ekspertyz Technicznych inż. Marcin Czapla z siedzibą w Katowicach, ul. Adwentowicza 17/29, 40-599 Katowice, NIP: 634-264-92-50 e-mail: czapla.marcin@o2.pl, tel. 507-353-512 zwany dalej Usługodawcą.

3. Z chwilą złożenia zamówienia (zawarcia umowy) Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia oraz, że po otrzymaniu maila potwierdzającego złożenie zamówienia w związku z rozpoczęciem realizacji usługi wyraził zgodę na brak możliwości odstąpienia od Umowy.

4. Czas trwania umowy pomiędzy Usługodawcą, a Klientem obejmuje czas od Zamówienia do wysłania na adres e-mail Klienta linku zawierającego Raport.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 • Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (U. 2016 poz. 1823),
 • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2 Definicje

Na użytek niniejszego Regulaminu, używane w nim pojęcia oznaczają:

1. Usługodawca – Biuro Ekspertyz Technicznych inż. Marcin Czapla z siedzibą w Katowicach, ul. Adwentowicza 17/29, 40-599 Katowice.

2. Usługi – oferowane przez Usługodawcę usługi określone w § 3, a przede wszystkim dostarczenie raportu o stanie technicznym pojazdu.

3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ma prawo zaciągać we własnym imieniu zobowiązania, w tym złożyć zamówienie i zawrzeć Umowę o wykonanie Usługi.

4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę z Usługodawcą w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;

5. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem URL: www.rzeczoznawca-katowice.pl mający na celu prezentowanie Usług oraz umożliwienie Klientowi zapoznanie się z ofertą Usługodawcy i złożenie zamówienia na wykonanie wybranej przez siebie usługi.

6. Zamówienie – oświadczenie Klienta o dokonaniu zakupu wybranej usługi, a także informacje, które są niezbędne do wykonania wybranej usługi.

7. Cennik – sporządzone przez Usługodawcę zestawienie cen za poszczególne Usługi.

8. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i tryb korzystania z usług oferowanych przez www.rzeczoznawca-katowice.pl

9. Ekspert – podmiot, który wykonuje Usługi na rzecz Klientów lub podmiot współpracujący z Usługodawcą na podstawie odrębnych umów. Zakres niniejszego pojęcia jest szerszy niż opisany w §3 pkt 1.

10. Raport – dokument dotyczący oceny stanu technicznego pojazdu sporządzony przez Usługodawcę.

 

§ 3 Usługi

1) Usługodawca oferuje usługi dotyczące sprawdzenia stanu technicznego wskazanego pojazdu. Usługa wykonywana jest przez Eksperta, który posiada niezbędną wiedzę we wskazanym zakresie. Raport obejmuje stan nadwozia, wnętrza, komory silnika i bagażnika, uwagi z wykonania jazdy próbnej, dokumentację zdjęciową elementów, które w subiektywnej ocenie Eksperta były istotne.

2) W zależności od wyboru określonego raportu przez Klienta, może obejmować on także stan pojazdu po sprawdzeniu go testerem diagnostycznym pod kątem błędów silnika oraz ewentualnych ujawnionych śladów przebiegu pojazdu. Raport pojazdu zawiera subiektywną ocenę elementów zawieszenia, układu wydechowego, przewodów i osłon jak również identyfikację luzów i ewentualnych wycieków.

3) Klient może zakupić usługę polegającą na rozkodowaniu numeru VIN wskazanego pojazdu, wyceny wartości, wykonania kalkulacji naprawy, wyliczenia rynkowego ubytku wartości, lub innej opinii technicznej wskazanej na stronie www.rzeczoznawca-katowice.pl lub po wcześniejszym uzgodnieniu jej z Usługodawcą.

4) Pełny zakres świadczonych usług zamieszczany jest w stronie www.rzeczoznawca-katowice.pl

5) Informacje o Usługach i ich Cenach umieszczone w Serwisie oraz informacje o sposobie ich wykonania nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 

§ 4 Zamówienie usługi

 

 1. Klient w celu złożenia zamówienia zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem, zaakceptować Regulamin, wybrać Usługę, wypełnić formularz zamówienia, wybrać sposób płatności oraz dokonać płatności za Usługę. Klient składa zamówienie poprzez wciśnięcie przycisku „Zamów Pakiet”. Klient wciskając przycisk „Zamów Pakiet” akceptuje warunki świadczenia wybranej Usługi oraz jej Cenę wskazaną pod usługą.
 2. Formularz zamówienia zawiera następujące pozycje, których wypełnienie przez Klienta jest obowiązkowe w celu złożenia zamówienia:
  • imię i nazwisko Klienta lub osoby upoważnionej przez Klienta,
  • dane firmy Klienta (dotyczy Klientów nie będących Konsumentami),
  • adres zamieszkania lub adres siedziby Klienta (dotyczy Klientów nie będących Konsumentami),
  • adres e-mail Klienta,
  • numer telefonu Klienta,
  • podanie danych Pojazdu umożliwiających jego identyfikację lub wskazanie aktualnego adresu ogłoszenia (link do strony www z ogłoszeniem).
 3. Usługodawca przyjmuje do realizacji zamówienia  w dniach roboczych w godzinach od 8:00 do 16:00.
 4. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych, w szczególności danych dotyczących Pojazdu. Usługodawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji, jeżeli dane podane przez Klienta uniemożliwiają wykonanie Usługi, w szczególności, gdy są niekompletne, nieprawdziwe bądź nieaktualne.
 5. Umowa o wykonanie Usługi zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta od Usługodawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, które następuje po dokonaniu płatności za Usługę, a jest poprzedzone złożeniem zamówienia na Usługę.
 6. Zapłata Ceny za zamówione Usługi może zostać zrealizowana przez Klienta za pomocą karty kredytowej, przelewem oraz za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PAYU i/lub PayNow.
 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku braku niezbędnego sprzętu lub z innych przyczyn technicznych, które uniemożliwiają sporządzenie raportu z dokonania przeglądu stanu technicznego pojazdu. W takiej sytuacji powiadomi niezwłocznie Klienta o braku możliwości przyjęcia zamówienia i jego przyczynach.
 8. W przypadku nieprzyjęcia zamówienia, Usługodawca poinformuje o tym Klienta oraz zwraca Klientowi całą cenę w terminie 21 dni od dnia poinformowania Klienta o nieprzyjęciu zamówienia.
 9. Jeżeli Klient chce odstąpić od Umowy w trakcie realizacji Usługi, obowiązany jest zwrócić Usługodawcy poniesione przez niego koszty.
 10. W przypadku, gdy Usługa nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od Usługodawcy Klient, za dodatkową opłatą określoną w Cenniku szczegółowym, może skorzystać z zakupionej usługi w terminie 2 miesięcy od dnia zakupu. W takim przypadku, Klient wskazuje kolejny samochód, który ma być przedmiotem oględzin. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim albo gdy Klient nie jest zainteresowany oględzinami innego samochodu, uznaje się, że Usługa została prawidłowo wykonana.
 11. W przypadku, gdy Usługa nie może być wykonana z winy Klienta, w szczególności gdy badany pojazd w rzeczywistości nie istnieje albo pojazd nie jest na sprzedaż, Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę. W takim przypadku Klientowi nie przysługują uprawnienia do skorzystania z Usługi w terminie 2 miesięcy od dnia zakupu, ani do odstąpienia od Umowy. Jeżeli pojazd jest na sprzedaż, ale właściciel odmówił udostępnienia go w celu wykonania oględzin zastosowanie znajdą postanowienia punktu 10.
 12. W przypadku osobistego uczestnictwa Klienta w oględzinach pojazdu Raport ma formę ustną.

 

§ 5 Dane osobowe i polityka prywatności

 

1. Klient poprzez złożenie zamówienia wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach serwisu www.rzeczoznawca-katowice.pl lub innych kanałów komunikacji z Usługodawcą.

 

§ 6 Odpowiedzialność za wykonaną usługę

 1. Usługodawca zobowiązany jest przygotować Raport z najwyższą starannością. Raport jest profesjonalnie przygotowaną subiektywną opinią o stanie technicznym pojazdu, nie może być jednak traktowany jako wytyczne dla sprzedającego lub kupującego samochód, ani też jako zachęta do kupna lub odmowy zakupu badanego Pojazdu.
 2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby opisać stan techniczny Pojazdu w możliwie rzetelny sposób. Badanie stanu technicznego Pojazdu dokonywane jest na moment dokonywania oględzin przy pomocy dostępnych mu narzędzi w ramach zleconej Usługi. Usługodawca zastrzega, że w oparciu o środki i narzędzia dostępne podczas oględzin wykrycie wszystkich usterek Pojazdu może nie być możliwe.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • skutki powstałe w następstwie podjęcia decyzji o zakupie bądź rezygnacji z zakupu Pojazdu po zapoznaniu się treścią Raportu, gdyż Raport stanowi jedynie opinię na temat stanu technicznego Pojazdu, wydaną na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia na dzień wykonania oględzin Pojazdu,
 • niewykonanie Usługi spowodowane przeszkodą niezależną od Usługodawcy, w szczególności przeszkodą polegającą na nieudostępnieniu Pojazdu przez jego właściciela lub posiadacza,
 • niewskazanie w Raporcie wad ukrytych Pojazdu,
 • zmiany zaistniałe w Pojeździe (w tym usterki i wady) po wykonaniu Usługi,
 • skutki wynikłe z nieprawidłowego lub niewłaściwego podania danych przez Klienta, w szczególności polegające na podaniu danych nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd,
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej Klientem umowy, jeśli jest ono następstwem Siły Wyższej.
 1. Dostarczony przez Usługodawcę raport nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Klienta dotyczących stanu technicznego lub prawnego pojazdu, w szczególności w zakresie niezgodności danego pojazdu z umową sprzedaży. Za wady samochodu, w tym z tytułu rękojmi, odpowiedzialność ponosi sprzedający dany pojazd. Usługodawca nie udziela ponadto żadnych gwarancji lub rękojmi dotyczących sprawdzanego pojazdu.
 2. Klient jest świadomy, że kupno używanego samochodu z rynku wtórnego zawsze niesie ze sobą pewne ryzyko. Osoba przeprowadzająca oględziny samochodu nie jest w stanie stwierdzić wszystkich nieprawidłowości na miejscu, ponieważ wymaga to zastosowania specjalistycznych stacjonarnych narzędzi oraz wymaga to w niektórych przypadkach kilkudniowej diagnostyki bazującej na ocenie przyczynowo skutkowej.
 3. Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie danej Usługi w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami ograniczona jest do 50% Ceny Usługi.
 4. Faktura zostanie wystawiona i dostarczona przez Usługodawcę po otrzymaniu wpłaty za usługę danego pakietu. Klient zobowiązany jest przekazać niezbędne dane do Faktury w formularzu zamówienia.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy przez Klienta

 1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Odstąpienia dokonuje się poprzez wysłanie stosownego maila w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie maila z oświadczeniem o odstąpieniu przed upływem tego terminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane na adres email czapla.marcin@o2.pl
 3. Usługodawca niezwłocznie prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Po odstąpieniu od umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta.
 5. Klient będący Konsumentem, akceptując Regulamin i składając zamówienie żąda wykonania Usługi przez Usługodawcę przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od Umowy Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po przystąpieniu do realizacji Usługi przez Usługodawcę. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej Ceny. Klient będący Konsumentem nie może wykonywać ustawowego prawa odstąpienia od umowy po faktycznym wykonaniu Usługi.
 6. Klientom niebędącym Konsumentami nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 8 Regulaminu.

 

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług przez Usługodawcę. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres Usługodawcy lub za pomocą poczty e-mail na adres czapla.marcin@o2.pl

 

 1. Reklamacja powinna określać:
  • dane Klienta umożliwiające jego identyfikację i nawiązanie z nim kontaktu,
  • Usługę, której reklamacja dotyczy,
  • zarzuty Klienta co do wskazanej Usługi oraz okoliczności uzasadniające reklamację,
  • ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamację.

 

 1. Usługodawca obowiązane jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub poinformować o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

 

§ 9 Prawa autorskie

 

 1. Raport o stanie samochodu jest dokumentem, którego autorem jest Usługodawca.
 2. Korzystanie z raportu, a w szczególności jego zmiana, powielanie, udostępnianie osobom trzecim, wykorzystywanie w celach innych niż określone w niniejszej Regulaminie bez zgody Usługodawcy jest zakazane. Zgoda Usługodawcy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Klient może korzystać z Raportu w celach prywatnych, a także niekomercyjnych, pod warunkiem, że nie narusza to interesów Usługodawcy.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie www.rzeczoznawca-katowice.pl i stanowi integralną część umowy z Klientem.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu lub wprowadzenia nowego Regulaminu. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu Usługodawca opublikuje zmiany poprzez udostępnienie jednolitego tekstu Regulaminu za pośrednictwem Serwisu. W przypadku zmiany Regulaminu po zawarciu umowy z Klientem, obowiązuje dotychczasowy Regulamin do czasu wykonania Usługi.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem nie będącym Konsumentem wynikające ze świadczenia Usług na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym Konsumentem wynikające ze świadczenia Usług przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sądy właściwe według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 

 

Masz pytania? Zadzwoń: +48 507 353 512